Kwaliteit

 
Evaluatie 
Wij streven er naar om op verschillende manieren informatie te verzamelen over de effectiviteit van de behandeling. Dit gebeurt door middel van een evaluatiegesprek op een vooraf afgesproken moment. Daarnaast nemen wij aan het begin en het eind van de behandeling een vragenlijst af die de aard, omvang en ernst van uw klachten in kaart brengt. Bij langer lopende behandelingen zullen er ook tussendoor ook nog meetmomenten zijn. Daarnaast zullen wij regelmatig tijdens onze gesprekken aan de hand van korte vragenlijstjes volgen hoe het met u gaat en hoe u het behandelcontact ervaart. Aan de hand van de metingen kan ik uw therapie tussentijds bijsturen.
De vragenlijsten zullen u toegestuurd worden door Qualiview Outcome Manager. U krijgt hiervoor een inlogcode en een wachtwoord toegestuurd in twee aparte mails.
 
Beroepscode
Mevrouw Weemhoff is als hoofdbehandelaar als psychotherapeut en GZ psycholoog geregistreerd in het BIG register van de overheid en gebonden aan de beroepscode voor psychologen.
Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie vindt u de beroepscode met informatie over de rechten en plichten van cliënt en therapeut. Ook de overige medewerkers zijn BIG-geregistreerd, als sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of GZ-psycholoog.
 
Kwaliteitsstatuut
Mijn werkwijze is vastgelegd in een door Mediquest goedgekeurd kwaliteitsstatuut dat u hieronder kunt downloaden:

kwaliteitsstatuut goedgekeurd 2022.pdf

Zorginstituut Nederland (ZiNL) publiceert na 01/01/2017 een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Deze openbare data kunnen gebruikt worden voor keuze-informatie voor patiënten of door zorgverzekeraars en toezichthouders.
 

Bescherming persoonsgegevens 
Ik hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het privacystatement dat u hier kunt downloaden leg ik uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 

Klachten

Wanneer u klachten heeft over uw therapeut, is het belangrijk dit in eerste instantie bij mij of de betreffende behandelaar kenbaar te maken.

Wanneer u van mening bent dat uw therapeut zich niet aan de beroepscode houdt, kunt u een klacht indienen via de klachten commissie van de vereniging van vrijgevestigd psychotherapeuten, zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling Wanneer u vanwege een klacht over uw therahpeut de behandeling wenst te staken, zal ik in overleg met u zorg dragen voor een goede verwijzing, zodat u uw therapie alsnog kunt afronden.